Gebruiksvoorwaarden Rank My House
1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Content: alle tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen, computerprogrammatuur, scripts en alle andere materialen die in en/of op en/of door middel van de Website dan wel alle andere vormen van (digitale) media, door Rank My house wordt gepubliceerd, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn;
 • Gebruiker: een ieder die op welke wijze dan ook gebruik maakt van de Website en/of andere diensten van Rank My House;
 • Online Platform: de Website waarop verschillende vormen van vastgoed, zowel in particuliere als in zakelijke eigendom, door de Gebruikers van de website op de financiële waarde van dat vastgoed wordt beoordeeld;
 • Rank My House: de onderneming Rank My House B.V., statutair gevestigd te Duivendrecht (gemeente Ouder Amstel), aan de In de Houtzaagmolen 85, 1115 GH, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 62075152;
 • Website: de door Rank My House gefaciliteerde website www.rankmyhouse.nl.
2 Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden alsmede het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten van Rank My House zijn van toepassing op ieder gebruik van het Online Platform alsmede op alle overeenkomsten en alle aanbiedingen van Rank My House, tenzij anders aangegeven.
 • Deze algemene voorwaarden alsmede het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten van Rank My House kunnen worden ingezien op de Website of op uw verzoek via info@rankmyhouse.nl kosteloos naar u worden verzonden.
3 Verplichtingen Gebruiker
 • De Gebruiker dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig (internet)gebruiker mag worden verwacht. Het is onder meer niet toegestaan om (de inhoud van) het Online Platform te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
 • De Gebruiker dient zich in ieder geval te onthouden van de volgende handelingen en/of gedragingen:

  a.inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Rank My House en/of derden;
  b. het doen van inbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  c. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  d. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
4 Gebruikersaccount

Ten einde gebruik te maken van het Online Platform dient de Gebruiker een gebruikersaccount aan te maken. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • de bij het aanmaken van een account te verstrekken gegevens dienen compleet en juist te zijn;
 • Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het aanmaken van een account. Door het aanmaken van een account garandeert de Gebruiker dat hij 16 jaar of ouder is dan wel daarvoor toestemming van zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers heeft;
 • het is niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken of een valse identiteit aan te nemen;
 • de Gebruiker is er voor verantwoordelijk zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord strikt geheim te houden;
 • het is de Gebruiker niet toegestaan met behulp van zijn account derden toegang te verlenen tot het Online Platform;
 • de Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra een Gebruiker vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, account en/of identiteit dient hij Rank My House daarvan direct op de hoogte te stellen. Rank My House is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van het Online Platform, alle Content daarop en de overige gebruikers. De Gebruiker dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen;
 • Rank My House behoudt zich het recht voor een gebruikersaccount te weigeren, te verwijderen of de toegang tot een gebruikersaccount al dan niet tijdelijk te blokkeren.
5 Privacy
 • Ten einde een gebruikersaccount aan te maken en gebruik van het Online Platform te kunnen maken dienen onder andere de persoonsgegevens van de Gebruiker op de Website te worden ingevoerd. Rank My House verzamelt naast de NAW-gegevens van de Gebruiker ook gegevens omtrent het door de Gebruiker zelf aangemaakte profiel alsmede automatisch gegenereerde informatie.
   
 • In het Privacybeleid en het Cookiebeleid is opgenomen waarvoor Rank My house de informatie die over de Gebruiker op de Website wordt verzameld gebruikt en hoe de Gebruiker deze gegevens kan wijzigen of laten verwijderen. Tevens is daarin informatie opgenomen over de cookies die Rank My House gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op de Diensten van Rank My House en niet op websites en diensten van derden waarvoor op de Websites links worden aangeboden.
6 Intellectuele Eigendom
 • Alle (intellectuele) eigendomsrechten op het Online Platform en de Content, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij Rank My House, een en ander voor zover deze niet reeds bij een derde berusten. Rank My House behoudt zich uitdrukkelijk de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van het Online Platform en de Content voor, ook die Content die door de Gebruiker is aangemaakt.
 • Rank My house heeft het recht alle Content te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Rank My House alsmede om Content te verwijderen indien Rank My House (via de Website) een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet, de openbare orde of de goede zeden.
 • Het is de Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rank My House de Content te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
 • Alleen met voorafgaande schriftelijk toestemming van Rank My house is het de Gebruiker toegestaan om een hyperlink aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@rankmyhouse.nl.
 • Ingeval de Gebruiker zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Rank My House zich het recht voor om de gebruikersaccount van de Gebruiker te verwijderen en de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op de Gebruiker te verhalen.
7 Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • Rank My House besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van de Website. Niettemin geeft Rank My house geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid daarvan, noch garandeert Rank My House dat de in en op de Website vervatte informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd.
 • Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen (waaronder advertenties) in en op de Website zijn die van de betreffende auteur(s), adverteerder(s) en/of andere Gebruiker(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Rank My House.
 • Rank My House is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van de Website. Rank My House is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van Content dat op de Website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Rank My House is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Website worden aangeboden.
 • Rank My House is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen maar niet beperkt tot schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Rank My House.
 • Rank My House garandeert niet dat de op de Website aangeboden informatie en Content up to date, compleet en/of accuraat is. Rank My House garandeert ook niet dat de op de Websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Rank My House garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de Website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.
 • Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden dient de Gebruiker contact op te nemen met Rank Mt House. Rank My House is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan de Website.
 • De Gebruiker is zelf volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het gebruik van het Online Platform en is jegens Rank My House aansprakelijk voor ieder gebruik van het Online Platform dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze algemene voorwaarden. De Gebruiker vrijwaart Rank My House tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

  a. het gebruik van informatie op de Website die door de Gebruiker of door in opdracht van de Gebruiker handelende (rechts-)personen is geplaatst

  b. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik door de Gebruiker van het Online Platform
8 Wijzigingen

Rank My House behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Website en/of het versturen van een mededeling per e-mail aan alle Gebruikers met een gebruikersaccount. Wanneer de Gebruiker na de aanpassingen gebruik blijft maken van de Diensten, impliceert dit dat de Gebruiker deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt

9 Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze algemene voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Opgemaakt en vastgesteld op 1 april 2015.